Iso-Britannia +44 (0) 161 706 0388
0 Items

Käyttöehdot

Lue nämä ehdot huolellisesti, sillä ne määrittelevät oikeudelliset oikeudet ja velvollisuutemme suhteessa tuotteisiin, joita myymme.

1. Määritelmät ja tulkinta

1.1 Näissä käyttöehdoissa:

"Sopimus" tarkoittaa osapuolten välistä Tuotteiden myynti- ja toimitussopimusta, joka on tehty lausekkeen 3 mukaisesti; 'Asiakas' tarkoittaa Tuotteiden asiakasta www.valdamarkdirect.co.uk -sivustolla määritellyllä tavalla. 'Force Majeure -tapahtuma' tarkoittaa tapahtumaa tai siihen liittyvien tapahtumien sarjaa, joka ei ole asianomaisen osapuolen kohtuullisen hallinnan ulkopuolella (mukaan lukien valta). epäonnistumiset, kolmatta osapuolta koskevat työkiistat, lainmuutokset, katastrofit, räjähdykset, tulipalot, tulvat, mellakat, terrori-iskut ja sodat); 'Hinnat' tarkoittaa Toimittajan Tuotteiden vakiolistahintoja sellaisina kuin toimittaja lähettää Asiakkaalle/julkaistaan ​​ajoittain Toimittajan verkkosivuilla; "Tuotteet" tarkoittaa tuotteita, jotka Asiakas voi ostaa tai ostaa Toimittajalta näiden ehtojen mukaisesti (joiden yksityiskohdat on esitetty verkkosivustolla https://www.valdamark.co.uk); "Toimittaja" tarkoittaa Englannissa ja Walesissa perustettua Valdamark-yhtiötä (rekisterinumero 7498265), jonka rekisteröity kotipaikka on Unit 103, Peel House, 30 the Downs, Altrincham, Cheshire, WA14 2PX, UK; ja "ehdot" tarkoittavat näitä toimitusehtoja.

2. Nämä ehdot sisältävät ainoat edellytykset, joilla toimittaja käsittelee asiakkaan kanssa, ja ne koskevat kaikkia sopimuksia lukuun ottamatta kaikkia muita ehtoja.

3. sopimuksia

3.1 Jokainen toimittajan Asiakkaalle antama kirjallinen tarjous Tuotteiden toimittamisesta katsotaan toimittajan tarjoukseksi toimittaa Tuotteet Asiakkaalle näiden ehtojen mukaisesti.

3.2 Jotta sopimus voisi tulla voimaan:

(a) Toimittajan on toimitettava kirjallinen tarjous asiakkaalle; ja (b) Asiakkaan on lähetettävä toimittajalle kirjallinen hyväksyntä kyseisestä tarjouksesta sekä kirjallinen hyväksyminen näihin ehtoihin 10 Business Days -päivänä tarjouksen antamispäivästä; ja kun toimittaja on vastaanottanut tarjouksen kirjallisen hyväksynnän tämän kohdan 3.2 mukaisesti, sopimus tulee voimaan osapuolten välillä.

3.1 Asiakkaan toimittajalle toimittamat Tuotetilaukset katsotaan asiakkaan tarjoukseksi ostaa nämä tavarantoimittajan tuotteet näiden ehtojen mukaisesti.

3.2 Jotta sopimus voisi tulla voimaan:

(a) Asiakkaan on toimitettava toimittajalle toimeksianto ja annettava toimittajalle nimenomainen kirjallinen hyväksyntä näihin ehtoihin; ja (b) toimittajan on lähetettävä asiakkaalle tilausvahvistus; ja kun toimittaja antaa tilauksen vahvistuksen, sopimus tulee voimaan osapuolten välillä.

4. Toimitus / palautukset

4.1 Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu:

(a) Asiakas noutaa kaikki Tuotteet Toimittajan tiloista 2–3 Arkipäivän kuluessa siitä, kun Asiakas on vastaanottanut tilauksen toimittajalta kirjallisen ilmoituksen, että Tuotteet ovat noudettavissa; (b) Asiakas on vastuussa Tuotteiden lastauksen, kuljetuksen, kuljetuksen, purkamisen ja vakuutuksen järjestämisestä; (c) Asiakas on vastuussa kaikista Tuotteiden lastaukseen, kuljetukseen, kuljetukseen, purkamiseen ja vakuuttamiseen liittyvistä kuluista; ja (d) Tuotteisiin liittyvä riski siirtyy Toimittajalta Asiakkaalle, kun Asiakas noutaa Tuotteet; (e) jos tavarat on palautettava Toimittajalle (vaurion, virheellisen tilauksen tai epätyydyttävän laadun vuoksi), Asiakkaan tulee antaa tällaiset ilmoitukset Toimittajalle 48 tunnin kuluessa toimituksesta heidän tiloihinsa. Huomaathan, että kaikki kansainväliset tilaukset toimitetaan DAP Incoterms 2021:n mukaisesti, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

4.11 Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu:

(a) toimittaja toimittaa kaikki tuotteet asiakkaan tiloihin; (b) Toimittaja vastaa tuotteiden lastauksen, kuljetuksen, kuljetuksen, purkamisen ja vakuutuksen järjestämisestä; (c) Toimittaja vastaa kaikkien tuotteiden lastaukseen, kuljetukseen, kuljetukseen, purkamiseen ja vakuuttamiseen liittyvien kustannusten maksamisesta; ja (d) Tuotteiden riski siirtyy Toimittajalta Asiakkaalle, kun Tuotteet toimitetaan Asiakkaalle.

4.2 Jos osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että Tuotteiden toimittaminen / kerääminen sopimuksen mukaisesti tapahtuu erissä, jokainen erä on osa yhtä sopimusta eikä erillisiä sopimuksia.

4.3 Sopimuspuolten sopimukset eivät sisällä sopimukseen sisältyviä toimituspäivämääriä tai -päivämääriä, joista osapuolet ovat sopineet Tuotteiden keräämiseksi.

5. otsikko

5.1 Tuotteen oikeudellinen ja oikeudenmukainen omistusoikeus siirtyy toimittajalta asiakkaalle sen jälkeen, kun:

a) tuotteiden toimittaminen / kerääminen; ja (b) sen, että toimittaja vastaanottaa kaikki määrät, jotka Asiakas on velvollinen maksamaan toimittajalle sopimuksen tai sopimuksen tai muun sopimuksen nojalla.

5.2 Kunnes Tuotteen omistusoikeus on siirtynyt Asiakkaalle:

(a) Asiakas pitää Tuotteita toimittajan luottolaitoksena ja toimeksiantajana; (b) Asiakas: i) säilyttää tuotteet turvallisessa, turvallisessa, kuivassa ja puhtaassa ympäristössä erillään muista tuotteista ja tavaroista; (ii) varmistettava, että tuotteet ovat helposti tunnistettavissa toimittajaksi; (iii) ei deface, tuhoaa, muokkaa tai peitä mitään tunnisteita tuotteissa tai niiden pakkauksissa; iv) varmistettava, että Tuotteille ei synny maksua, panttioikeutta tai muuta rasitusta; ja (v) toimittaa tuotteet toimittajalle pyynnöstä.

5.3 Toimittajalla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta tarkastaa tai palauttaa hallussaan sellaisia ​​Tuotteita, joihin se säilyttää omistuksensa; ja Asiakas myöntää toimittajalle ja sen työntekijöille ja edustajille peruuttamattoman lisenssin saapua milloin tahansa tiloihin, joissa Tuotteet ovat tai voivat sijaita, tarkistaakseen tai poistamalla tällaiset Tuotteet, joiden otsikko on jäljellä toimittajalla.

5.4 Toimittaja voi nostaa hintaa Tuotteiden hinnoista ja muista sopimuksesta johtuvista eristä huolimatta siitä, että Tuotteen omistusoikeus ei ole siirtynyt Asiakkaalle.

6. Asiakkaiden velvollisuudet

6.1 Asiakas ei saa ilman toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tai lupauksia, esityksiä, takuita tai takuita:

a) toimittajan puolesta; tai b) tuotteiden osalta (muut kuin sopimukseen liittyvät tuotteet tai muutoin sovellettavan lainsäädännön mukaan pakolliset).

6.2 Asiakkaan on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat, ja niiden on hankittava kaikki lisenssin, luvat ja hyväksynnät, joita vaaditaan seuraavista asioista:

a) tuotteiden markkinointi, myynninedistäminen ja mainonta; ja (b) tuotteiden tuonti, vienti, jakelu, myynti, toimitus ja toimitus.

7. Hinnat ja maksu

7.1 Toimittaja voi antaa Asiakkaalle sopimuksen sopimuksen mukaisesta hinnasta milloin tahansa sen jälkeen, kun sopimus on tullut voimaan / Tuotteet on toimitettu Asiakkaalle / Tuotteet on asetettu Asiakkaan saataville.

7.2 Asiakas maksaa Hinnat toimittajalle 30-päivän kuluessa 7.1-lausekkeen mukaisesti laskun laskun antamisesta.

7.3 Kaikki sopimuksen mukaan maksettavat summat eivät sisällä kaikkia arvonlisä- ja muita veroja ja tulleja, jotka asiakkaan on maksettava (lukuun ottamatta toimittajan maksettavia veroja, jotka maksetaan toimittajan maksettavaksi).

7.4 Jos Asiakas ei maksa sopimukseen liittyvän tai sen yhteydessä asianmukaisesti maksettavaa summaa, toimittaja voi:

(a) veloittaa asiakkaalta korkoa myöhästyneestä summasta, joka on 8-prosenttimäärää vuodessa korkeampi kuin Englannin keskuspankin peruskorko (joka korko kerääntyy päivittäin tosiasiallisen maksun päivämäärään saakka, lisätään neljännesvuosittain, ja maksettava pyynnöstä); tai
(b) vaatia asiakkaalta korkoa ja lakisääteistä korvausta kaupallisten velkojen myöhästymislain (1998) mukaisesti.

8. takuut

8.1 Toimittaja takaa, että:

(a) Toimittajalla on (tai sillä hetkellä) oikeus myydä Tuotteita;
(b) Tuotteissa ei ole minkäänlaista maksua tai rasitusta, jollei 5-lausekkeesta muuta johdu, ja niihin sovelletaan muita maksuja tai rasitteita, jotka on ilmoitettu tai jotka ovat asiakkaalle tiedossa ennen kyseisen sopimuksen tekemistä;
(c) Asiakkaalla on oltava tuotteiden hiljainen hallussapito, jollei 8.1 (b) kohdassa tarkoitetuista oikeuksista muuta johdu;
(d) Tuotteet vastaavat mitä tahansa tavarantoimittajan Asiakkaalle toimittamaa kuvausta
e) Tuotteet ovat tyydyttävän laadukkaita;
(f) Tuotteet ovat sopivia mihin tahansa tarkoitukseen, joka on nimenomaisesti tai epäsuorasti (mutta ei pelkästään implisiittisesti), jonka asiakas on ilmoittanut tavarantoimittajalle ennen asianomaisen sopimuksen tekemistä;
(g) Tuotteet vastaavat kaikkia Asiakkaan Asiakkaalle toimittamia Tuotteiden näytteitä, ja niissä ei ole virheitä, jotka tekevät niiden laadusta epätyydyttävän, mikä ei olisi ilmeistä näytteen kohtuullisessa tutkimuksessa;
h) Tuotteet noudattavat kaikkia tuotteiden markkinoille saattamiseen ja myyntiin sovellettavia lakeja, sääntöjä, määräyksiä ja kaikkia osapuolten kesken sovittuja standardeja; ja
(i) Tuotteilla on kaikki 8.1 (h) kohdassa tarkoitettuihin lakeihin, sääntöihin ja määräyksiin liittyvät pakolliset merkit ja merkit.

8.2 Kaikki osapuolten takuut, velvollisuudet ja velvoitteet, jotka koskevat kunkin sopimuksen sisältöä, sisältyvät nimenomaisesti näihin ehtoihin tai muuhun sopimukseen. Jollei 10.1-lausekkeesta ja sovellettavan lain sallimasta enimmäismäärästä muuta johdu, sopimukseen tai siihen liittyvään sopimukseen ei sisälly mitään muita sopimuksen kohdetta koskevia ehtoja.

9. Valitukset, hyvitykset ja korvaukset

9.1 Toimittaja vastaa nopeasti ja joka tapauksessa 10-työpäivän kuluessa kaikkiin asiakkaan kohtuullisiin tiedusteluihin ja valituksiin, jotka liittyvät tuotteiden laatuun, suorituskykyyn ja kestävyyteen.

9.2 Jos Tuotteet eivät täytä toimittajan sopimuksen mukaista takuuta, Asiakas voi toimittajan etukäteen antamalla suostumuksella palauttaa nämä tuotteet joko (toimittajan valinnan mukaan):

a) täysi luotto siitä, mikä on toimittajalle näiden tuotteiden osalta maksettu hinta (ilman alkuperäistä toimitusta ja siihen liittyviä maksuja);
b) korvaavat tuotteet; tai
c) tuotteiden hintahinta (joka on korvattava tulevista hankinnoista toimittajalta).

Voit palauttaa kaikki ostetut toimitetut tuotteet 14-työpäivien sisällä toimituksesta, lukuun ottamatta tuotteita, jotka on valmistettu tilauksesta, muunnettu tai räätälöity mistä tahansa syystä (mukaan lukien jos muutat vain mieltäsi).

9.2 Asiakas voi palauttaa nämä tuotteet jommallakummalle (asiakkaan valinnan mukaan), jollei Asiakkaan muita oikeuksia ja oikeussuojakeinoja rajoita.

(a) täysi luotto siitä, mikä hinta on maksettu toimittajalle tällaisten tuotteiden osalta (mukaan lukien alkuperäiset toimitukset ja niihin liittyvät maksut); tai
b) korvaavat tuotteet; lisätään joka tapauksessa täysi luotto tuotteiden palauttamisesta aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista.

9.3: n mukaisesti palautetut 9.2-tuotteet on pakattava asianmukaisesti ja palautettava 30-työpäivien kuluessa siitä, kun asiakas on vastaanottanut tuotteet. Kaikki tämän lausekkeen vastaisesti palautetut tuotteet eivät ole luottojen tai korvausten kohteena, ja asiakas vastaa edelleen hinnasta näiden tuotteiden osalta.

10. Vastuun rajoitukset ja poissulkemiset

10.1 Mitään sopimuksessa ei:

(a) rajoittaa tai estää osapuolen vastuuta huolimattomuudesta johtuvasta kuolemasta tai henkilövahingosta;
b) rajoittaa tai sulkea pois osapuolen vastuun petoksesta tai vilpillisestä vääristelystä, jonka osapuoli on esittänyt;
(c) rajoittaa tai sulkea pois kaikki osapuolen vastuut tavaroiden myynnistä annetun lain 12 §: n 1979 tai 2: n tavaroiden luovutusta koskevan lain 1982 §: n mukaisesti;
d) rajoittaa osapuolen vastuuta millään tavalla, jota ei sovelleta sovellettavan lain mukaan; tai
e) sulkea pois osapuolen vastuuta, jota ei voida jättää soveltamattoman lainsäädännön mukaan.

10.2 Tässä lausekkeessa 10 ja muualla sopimuksessa määrätyt vastuun rajoitukset ja poissulkemiset:

a) niihin sovelletaan lauseketta 10.1;
(b) säännellä kaikkia sopimuksesta tai sopimuksen kohteeseen liittyviä velvoitteita, mukaan lukien sopimuksesta, vahingosta (myös huolimattomuudesta) aiheutuvat velat ja lakisääteisen velvollisuuden rikkominen; ja
(c) ei rajoita tai sulje pois / rajoita ja sulkee pois osapuolten vastuuta sopimuksen mukaisissa nimenomaisissa korvauksissa.

10.3 Toimittaja ei ole vastuussa voittojen, tulojen, tulojen, käytön, tuotannon tai ennakoitujen säästöjen menetyksistä.

10.4 Toimittaja ei vastaa liiketoiminnan, sopimusten tai kaupallisten mahdollisuuksien menetyksistä.

10.5 Toimittaja ei ole vastuussa liikearvon tai maineen häviämisestä tai vahingoittumisesta.

10.6 Toimittaja ei ole vastuussa tietojen, tietokannan tai ohjelmistojen menetyksestä tai vioittumisesta.

10.7 Toimittaja ei ole vastuussa mistään erityisestä, välillisestä tai välillisestä menetyksestä tai vahingosta.

10.8 Toimittaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä.

11. Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen

11.1 Jokainen sopimus tulee voimaan 3-lausekkeen mukaisesti, ja se on voimassa ennen seuraavaa:

a) mitä myöhempi on: i) kaikkien tuotteiden toimittaminen / kerääminen; ja (ii) kaikki tavarantoimittajalle sopimuksen mukaisesti maksettavat summat; ja
b) sopimuksen irtisanomisesta tämän kohdan määräysten mukaisesti.

11.2 Sopimus voidaan purkaa seuraavissa tilanteissa:

(a) kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen välittömästi ilmoittamalla asiasta kirjallisesti toiselle osapuolelle, jos toinen osapuoli rikkoo olennaisesti jonkin sopimuksen ehtoa;
(b) Toimittaja voi irtisanoa minkä tahansa sopimuksen välittömästi ilmoittamalla asiasta kirjallisesti asiakkaalle, jos asiakas ei maksa toimittajalle maksettavaksi eräpäivään mennessä maksettavaa summaa; ja
(c) Toimittaja voi irtisanoa minkä tahansa sopimuksen välittömästi ilmoittamalla asiasta kirjallisesti asiakkaalle, jos asiakas ei hyväksy Tuotteiden toimitusta / kerää Tuotteita asiaa koskevassa sopimuksessa sovittuna päivänä.

11.3 Kumpikin osapuoli voi irtisanoa minkä tahansa sopimuksen välittömästi ilmoittamalla asiasta kirjallisesti toiselle osapuolelle, jos:

a) toinen osapuoli: i) on purettu; ii) lakkaa harjoittamasta kaikkia (tai olennaisesti kaikkia) liiketoimintaansa; iii) on tai tulee kykenemättömäksi maksamaan velkansa maksettavaksi erääntyessään, iv) on tai tulee maksukyvyttömäksi tai julistetaan maksukyvyttömäksi; tai v) kutsuu koolle tai tekee tai ehdottaa järjestelyjä tai kokoonpanoja velkojiensa kanssa;
(b) toisen osapuolen omaisuuteen nimitetään hallinto, hallinnollinen vastaanottaja, selvittäjä, vastaanottaja, toimitsijamies tai muu vastaava;
c) toisen osapuolen lakkauttamista koskeva määräys tai toinen osapuoli tekee päätöksen sen purkamisesta (lukuun ottamatta yrityksen maksukykyisen uudelleenjärjestelyn tarkoitusta varten, jos tuloksena syntyvä yritys ottaa vastaan ​​kaikki toisen osapuolen velvoitteet) sopimuspuolella);
(d) (jos toinen osapuoli on yksityinen), toinen osapuoli kuolee tai sairauden tai työkyvyttömyyden seurauksena kykenemätön hoitamaan omia asioita, tai se on konkurssihakemuksen tai -järjestyksen kohteena.

11.4 Huomioithan, että kaikki cortec-pinnoitetuotteet valmistetaan tilauksesta, erikoiskemikaalit vastuutarkoituksiin eivät ole palautettavissa yllä kuvatun normaalin vastuun ulkopuolella.

12. Lopettamisen vaikutukset

12.1 Sopimuksen päättyessä kaikki kyseisen sopimuksen määräykset lakkaavat olemasta voimassa, paitsi että seuraavat näiden ehtojen määräykset pysyvät voimassa ja ne ovat edelleen voimassa (niiden ehtojen mukaisesti tai muuten loputtomiin aikoihin): lausekkeet 1, 5, 6, 7.4, 9, 10, 12 ja 13.

12.2 Sopimuksen irtisanominen ei vaikuta kumpaakaan osapuolelle kertyneistä oikeuksista (mukaan lukien kertyneet maksettavat oikeudet ja kertyneet oikeudet oikeussuojakeinoihin ehtojen tai takuiden rikkomisesta) päättymispäivänä.

13. Yleinen

13.1 Mitään sopimuksen määräyksen rikkomista ei luovuta, paitsi jos osapuoli on nimenomaisesti antanut kirjallisen suostumuksensa.

13.2 Jos jokin tuomioistuin tai muu toimivaltainen viranomainen määrää sopimuksen jonkin määräyksen lainvastaiseksi ja / tai täytäntöönpanokelvottomaksi, muut sopimuksen määräykset jatkuvat. Jos jokin lainvastainen ja / tai täytäntöönpanokelvoton määräys olisi laillinen tai täytäntöönpanokelpoinen, jos osa siitä poistetaan, tämä osa katsotaan poistetuksi, ja loput säännöksestä jatkuu (ellei tämä olisi ristiriidassa osapuolten selkeän aikomuksen kanssa) , jolloin koko asiaa koskeva säännös katsotaan poistetuksi.

13.3-sopimuksia ei saa vaihtaa lukuun ottamatta kirjallista asiakirjaa, jonka kukin osapuoli on allekirjoittanut.

13.4 Toimittaja voi vapaasti siirtää sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet ilman asiakkaan suostumusta. Jollei tässä kohdassa tai muualla sopimuksessa nimenomaisesti toisin määrätä, kumpikaan osapuoli ei voi ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta luovuttaa, siirtää, veloittaa, lisensoida tai muuten luovuttaa tai käsitellä sopimusta tai sopimuksesta johtuvia oikeuksia tai velvoitteita.

13.5 Jokainen sopimus tehdään osapuolten hyväksi, eikä se ole tarkoitettu kolmannen osapuolen hyödyksi tai kolmannen osapuolen täytäntöönpanokelpoiseksi. Osapuolten oikeuksia irtisanoa, peruuttaa tai sopia muutoksista, luopumisesta, muutoksista tai ratkaisusta sopimukseen tai siihen liittyviin ehtoihin ei vaadita kolmannen osapuolen suostumusta.

13.6 Jollei lausekkeesta 10.1 muuta johdu:

a) nämä ehdot muodostavat osapuolten välisen sopimuksen sopimuksen kohteena ja korvaavat kaikki aikaisemmat sopimukset, järjestelyt ja osapuolten väliset sopimukset kyseisestä asiasta;
b) kummallakaan osapuolella ei ole minkäänlaista oikeussuojakeinoa, joka koskee sille annettuja väärinkäsityksiä (kirjallisia tai suullisia), joihin se on vedonnut sopimuksen tekemisessä; ja
(c) kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa muusta kuin sopimuksen nimenomaisista ehdoista.

13.7-sopimuksiin sovelletaan ja tulkitaan Englannin ja Walesin lakien mukaisesti; Englannin tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta sopimuksen osalta.

14. data

14.1 Tietojen tallentaminen: - Emme tallenna luottokorttitietoja eikä jaa asiakastietoja millään 3rd-osapuolella.

Sivuston salaus, PCI-yhteensopivuus ja maksujen käsittely

GeoTrust SSL-sertifiointi, joka tarjoaa jopa 256-bittisen salauksen, on valdamarkdirect.comin avulla suojattu kaikilla sivuilla, joissa vaaditaan luottokorttitietoja tilaukseen, ja tarjoaa siten korkeimman mahdollisen salauksen ja turvallisuuden. Sage Pay -maksua käytetään turvallisilla sivuillamme CVV2 / CVC2 -tarkistuksella, joka tarvitaan tapahtumien tietojen keräämiseen / käsittelyyn ja tilauksen täyttämiseen.

Saat lisätietoja Sage Pay -käytännöistä ja GeoTrust-sertifiointitiedoista napsauttamalla alla olevia logoja.